Nätverket Årstafältet!

För en landskapspark med plats för alla

Viktig information till sakägare för samråd Årstafältet OBS! 10 juni sista dag för samråden!

Årstafältet, söderorts sista gärde är detaljplanerat som landskapspark i DP 93045. Planen vann laga kraft år 2000 i en blocköverskridande enighet. Landskapsparken är långt ifrån färdigställd utan stoppades 2006 samtidigt som staden drog igång en ny utredning för att exploatera Årstafältet. Nu delas Årstafältet upp i flera mindre detaljplaner.

                                

2007 bildades Föreningen Nätverket Årstafältet! Föreningen verkar för en utveckling av Årstafältet i enighet med den nu gällande DP 93045. Vi har följt stadens pågående utredning om exploatering. Just nu är samrådet för de två första detaljplanerna i sitt slutskede.

                                   

Länsstyrelsen har ställt sig kritisk till utbyggnaden och hotar att stoppa planerna eftersom de befarar att utbyggnaden kan medföra en betydande risk för miljö, människors hälsa och säkerhet. Eftersom utredningen endast behandlar planområdet, dvs Årstafältet, behandlas inte riskerna för boende och verksamma i närliggande bostäder och verksamhetsområden vilket i sig är en stor brist i utredningen.

                                   

Om politikerna ändå väljer att anta de nya detaljplanerna trots alla osäkra faktorer, skrotas landskapsparken och Årstafältet förvandlas då till en bullrig byggarbetsplats tunga transporter i området i minst tjugo år framöver.

 

Länsstyrelsens yttrande i original:

http://arstafaltet.se/profiles/blogs/l-nsstyrelsens-yttrande-i-orig...

 

Planhandlingar för de två pågående samråden:

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbet...

 

Gällande detaljplan för Årstafältet, DP 93045:

http://arstafaltet.se/profiles/blogs/las-gallande-detaljplan-for-ar...

 

Delta i plansamråd för Årstafältet!

Som sakägare har ni möjlighet att överklaga beslutet under förutsättning att ni deltar i samrådet och skickar in ert samrådsyttrande senast 10 juni till Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

                                   

Det räcker med att ni skickar in något kort. Det går även bra att kopiera följande:

 
Synpunkter på utställning av förslag till detaljplan för Årstafältet (Valla 1), del av fastigheten Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga, Dp 2011-11775-54 och Dp 2011-03366
 
Vi befarar, med beaktande av nuvarande underlag, att den planerade bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till miljö, människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen gjorde vid samrådet samma bedömning och krävde ytterliggare utredningar av markens geologiska förhållanden inkl grund- och dagvatten, bullerförhållanden samt en miljökonsekvens-beskrivning med en artinventering. Utredningarna är nu färdigställda och de bekräftar att bebyggelsen blir olämplig.

 

För överklagan

Nätverket Årstafältet! har anlitat en jurist för en genomlysning av ärendet. Vi kommer efter samrådet återknyta till er sakägare och erbjuda er att ta del av sakfaktorer och det juristen kommit fram till som är användbart vid en överklagan.

 

Vänligen,

Styrelsen för Nätverket Årstafältet!

För kontakt: arstafaltet@hotmail.com

www.arstafaltet.se

Visningar: 444

Kommentera

Du måste vara medlem i Nätverket Årstafältet! för att lägga till kommentarer!

Gå med i Nätverket Årstafältet!

Kommentar av Patrik den 9 Juni 2015 kl. 17.45

Hej!

Nu har jag skickat in mina synpunkter och ser fram emot en muntlig förhandling med byggnadsnämnden!

Hoppas ni är många som lämnar synpunkter nu.

Kommentar av Patrik den 7 Juni 2015 kl. 0.17

Hej! Frågan kom idag med i lokaltidningen!

Läs den gärna här.

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 6 Juni 2015 kl. 1.02

Ja Patrik det är två detaljplaner: Dp 2011-11775-54 och Dp 2011-03366.

Kommentar av Patrik den 5 Juni 2015 kl. 19.40

Tack Birgitta! Mycket välformulerat!

Men låt mig komplettera med något viktigt ALLA som bor vid Årstafältet är behöriga att lämna synpunkter och sedan även driva en överklagan. Alltså alla ni som bor på Sandfjärdsgatan, i övriga Årsta, Östberga är alla behöriga. Ni behöver inte vara sakägare eller äga ert boende bara ni bor nära Årstafältet är ni behöriga.

Även ni som bedriver verksamheter runt fältet i hyrda lokaler i Partihandelsområdet eller på liknande avstånd är behöriga.

Dock väger sakägares synpunkter tyngre men även synpunkter från boende beaktas i synnerhet om det inkommer många samstämmiga synpunkter.

Sen är det nu samråd för 2 nya detaljplaner.

Valla 1 med ny bostadsbebyggelse som beskrivs ovan.

Årstafältet Park som är en ny liten stadspark som ska bli det som är kvar av Årstafältets landskapspark i den planerade bebyggelsen.

Formellt är det således 2 olika detaljplaner som ni kan lämna synpunkter till och sedan ev överklaga.

Den här parkplanen behövs inte då hela Årstafältet redan är planlagt som landskapspark.

Går den här exploateringen igenom kommer Landskapsparken att delas upp i ca 5-6 nya detaljplaner där parken är den första som sedan följs av de övriga som är tät stenstad och byggtiden är fram till ca 2035.

© 2018   Created by Kaj Karlsson.   Drivs med tekniken bakom

Emblem  |  Rapportera en händelse  |  Användarvillkor